Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rodun Benelux B.V. BV, gevestigd te Valkenswaard, in haar hoedanigheid van handelsagent dan wel leverancier van goederen en/of diensten van welke aard ook levert aan de Wederpartij, zijnde een rechtspersoon of andere entiteit die met Rodun Benelux B.V. een overeenkomst sluit of heeft gesloten, of aan wie door Rodun Benelux B.V. een offerte wordt of is gedaan, of in wiens opdracht diensten zijn of worden verricht dan wel goederen c.q. zaken zijn of worden geleverd. 1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 1.3 Indien één of meerdere bepalingen in de voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht.

Artikel 2. Aanbod, totstandkoming van overeenkomst en IE rechten
2.1 Ieder aanbod is vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor de aanvaarding is gesteld. 2.2 De overeenkomst komt tot stand door een aanbod en schriftelijke aanvaarding daarvan door de wederpartij. 2.3 Door of namens Rodun Benelux B.V. verstrekte bronnen als prijslijsten, brochures, datasheets, catalogi, folders, websites en andere gegevens binden Rodun Benelux B.V. slechts voor zover in de offerte expliciet naar gegevens uit deze bronnen wordt verwezen. 2.4 Voor zover de omvang van de opdracht van de wederpartij aan Rodun Benelux B.V. op enig punt afwijkt van de offerte, die door Rodun Benelux B.V. aan de wederpartij is uitgebracht, komt de opdracht pas tot stand op het moment dat Rodun Benelux B.V. schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de overeenkomst c.q. opdracht heeft bevestigd. 2.5 Rodun Benelux B.V. is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de over- een komst c.q. opdracht en om de kosten hiervan aan de wederpartij in rekening te brengen. 2.6 Alle in verband met een aanbod en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst c.q. opdracht aan de wederpartij verstrekte informatie in de vorm van – onder meer doch niet uit- sluitend – brochures, datasheets, catalogi, prijslijsten, folders, documentatie en digitale opslagmedia en alle daarin of daarbij verstrekte gegevens in de vorm van onder meer ontwerpen, tekeningen/ afbeeldingen, plannen, ideeën, modellen, monsters, tabellen, schema’s, databases, databestanden, apparatuur, opstellingen, installaties, oplossingen, analyses, ontwerpen, rapporten of berekeningen blijven uitdrukkelijk en exclusief de industriële of intellectuele eigendom van Rodun Benelux B.V. of haar toeleveranciers, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2.7 In het geval de wederpartij aan Rodun Benelux B.V. gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt dan mag Rodun Benelux B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Prijzen en tarieven vermeld in aanbiedingen worden geacht slechts te gelden als vrijblijvende prijsindicatie, tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt. 3.2 Prijzen zijn in euro’s en gebaseerd op de ten tijde van het aanbod geldende hoogte van inkoopprijzen en inclusief transportkosten, exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten; 3.3 Rodun Benelux B.V. is gerechtigd prijzen aan te passen in het geval van verhoging van een of meer van de factoren, die de kostprijs bepalen. Hierbij is Rodun Benelux B.V. gehouden rekening te houden met eventueel ter zake bestaande toepasselijke wettelijke voorschriften.

Artikel 4. Risico en transport
Het risico met betrekking tot de door Rodun Benelux B.V. aan de wederpartij te leveren goederen gaat, in geval deze namens de Rodun Benelux B.V. direct door producent c.q. fabrikant of een derde aan de weder- partij worden verzonden – hetgeen doorgaans zo is tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – over op de wederpartij op het moment dat deze worden ingeladen ten behoeve van het transport naar de overeengekomen plaats van levering. De kosten van transport komen te allen tijde voor rekening van de Wederpartij en geschiedt voor risico van de Wederpartij (inclusief in- en uitladen), tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5. Levering
5.1 De wederpartij dient eventuele tekorten, manco’s en beschadigingen binnen 24 uur na de levering schriftelijk en rechtstreeks aan Rodun Benelux B.V. te melden, bij gebreke waarvan de goederen geacht zullen worden de wederpartij in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te hebben bereikt. 5.2 In de offerte genoemde doorlooptijden en levertijden met betrekking tot overeenkomsten c.q. opdrachten van Rodun Benelux B.V. zijn geen fatale termijnen. Verzuim treedt daarom niet eerder in dan nadat Rodun Benelux B.V. door de wederpartij in gebreke is gesteld en zij nalaat binnen een redelijke termijn alsnog haar verbintenissen uit de overeenkomst na te komen. 5.3 Rodun Benelux B.V. is verplicht de opgegeven levertijd of leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen doch zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige overschrijding daarvan. Bij overschrijding daarvan is Rodun Benelux B.V. niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard ook. Overschrijding van een levertijd of leveringstermijn geeft de wederpartij niet het recht om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van goederen te weigeren. In geval van excessieve over- schrijden van een levertijd of leveringstermijn zullen partijen met elkaar in overleg treden. 5.4 Indien goederen niet binnen de levertijd of leveringstermijn door de wederpartij worden afgenomen, of indien de wederpartij een overeengekomen afroeptermijn niet in acht neemt, is Rodun Benelux B.V. gerechtigd de desbetreffende goederen aan de wederpartij in rekening te brengen en is Rodun Benelux B.V. voorts gerechtigd deze goederen naar eigen inzicht, maar geheel voor rekening en risico van de wederpartij op te (doen) slaan. In geval van niet-afname of niet-afroepen door de weder- partij binnen de daarvoor geldende termijn kan Rodun Benelux B.V. naar keuze nakoming door de wederpartij vorderen dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Rodun, in beide gevallen, om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. Overmacht
6.1 Indien Rodun Benelux B.V. door overmacht, als nader omschreven in artikel 6.2, geheel of ten dele verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren en/of goederen te leveren, is zij gerechtigd haar verplichtingen jegens de wederpartij uit te stellen voor de duur van de periode van de overmacht. Na maximaal 3 maanden heeft de wederpartij het recht de overeenkomst bij aangetekende brief geheel of ten dele te ontbinden zonder dat er in dat geval over en weer een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Overigens wordt hetgeen reeds volgens de overeenkomst is gepresteerd door Rodun Benelux B.V. naar verhouding met de wederpartij afgerekend. 6.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan (naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen) alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet – voorzien, waarop Rodun Benelux B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rodun Benelux B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan het niet voldoen door leveranciers van Rodun Benelux B.V. aan hun verplichtingen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, water- schade, overstroming, slechte weersomstandigheden, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uit- voering belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in levering van gas, water en elektriciteit, stagnatie of onderbreking van leveringen van derden van wie Rodun Benelux B.V. zaken of diensten voor de uitvoering van de overeenkomst moet betrekken, alsmede iedere situatie waarop Rodun Benelux B.V. feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen. 6.3 In een overmachtssituatie wordt de verplichting van de wederpartij voor wat betreft de betaling van reeds verstuurde facturen niet opgeschort.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Onverminderd hetgeen is bepaald in deze voorwaarden omtrent het risico en de overgang daarvan, blijven alle door of namens Rodun Benelux B.V. geleverde goederen eigendom van Rodun Benelux B.V. tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welk hoofde ook, aan Rodun Benelux B.V. verschuldigd is, hieronder tevens begrepen hetgeen de wederpartij aan Rodun Benelux B.V. verschuldigd is geworden na de totstandkoming van de overeenkomst, met inbegrip van alle renten en kosten. 7.2 De Wederpartij is verplicht om zolang ingevolge het in dit artikel bepaalde de eigendom van door of namens Rodun Benelux B.V. geleverde goederen nog aan Rodun Benelux B.V. toekomt, deze goederen zodanig van andere goederen afgescheiden te houden dat zij gemakkelijk en duidelijk als goederen van Rodun Benelux B.V. te herkennen zijn. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Rodun Benelux B.V. veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om Rodun Benelux B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de wederpartij zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en/of enige andere vorm van ontvreemding.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 De totale aansprakelijkheid van Rodun Benelux B.V. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Echter, in geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Rodun Benelux B.V. voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 15.000,00.
8.2 Aansprakelijkheid van Rodun Benelux B.V. voor indirecte schade en/of gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de wederpartij, schade verband houdende met het gebruik van door de wederpartij aan Rodun Benelux B.V. voorgeschreven zaken zoals doch niet uitsluitend: installaties, gereed- schappen, machines, materialen of data, informatie of programmatuur van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de wederpartij aan Rodun Benelux B.V. voorgeschreven toeleveranciers of schade wegens verminking, verlies of vernietiging van gegevens of documenten is uitgesloten. 8.3 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Rodun, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Rodun Benelux B.V. uit hoofde van deze voorwaarden onverlet. 8.4 Tenzij nakoming door Rodun Benelux B.V. blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Rodun Benelux B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien de weder- partij Rodun Benelux B.V. onverwijld en schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Rodun Benelux B.V. ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zodanig volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten dat Rodun Benelux B.V. daarop adequaat kan reageren. 8.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de weder- partij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Rodun Benelux B.V. meldt. 8.6 Iedere vordering die de wederpartij heeft op Rodun Benelux B.V. vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van 3 jaar na de levering door Rodun, ongeacht de rechtsgrond van de vordering. 8.7 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen, waarvan Rodun Benelux B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. 8.8 Ten aanzien van goederen en diensten welke Rodun Benelux B.V. van een derde dan wel producent c.q. fabrikant heeft betrokken, geldt dat de op de desbetreffende overeenkomst toepasselijke (contract- en/of garantie) bepalingen mede van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Rodun Benelux B.V. en de wederpartij, indien en voor zover Rodun Benelux B.V. zich daarop beroept. Rodun Benelux B.V. is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit en/of de werking van geleverde goederen, die zij namens producent c.q. fabrikant als handelsagent aan de wederpartij heeft verkocht en geleverd. Rodun Benelux B.V. geeft aan de wederpartij geen enkele garantie. Eventuele claims in dit verband van de wederpartij dienen direct bij de producent c.q. fabrikant te worden ingediend. 8.9 Rodun Benelux B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige fouten, in welke vorm dan ook, in de namens de producent c.q. fabrikant verstrekte informatie over goederen/producten – onder meer doch niet uitsluitend – in de vorm van product datasheets, MSDS-sheets en op haar website www.rodun.nl. De producent c.q. fabrikant draagt verantwoordelijkheid voor de inhoud van de verstrekte informatie over de te leveren dan wel aangeboden goederen/producten. Eventuele claims in dit verband dient de wederpartij direct bij desbetreffende producent c.q. fabrikant in te dienen. 8.10 De wederpartij vrijwaart Rodun Benelux B.V. voor alle schade voortvloeiende uit aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens de wederpartij verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, vloeistoffen, materialen, monsters, modellen en dergelijke alsmede wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, installatie of systeem dat door de Wederpartij aan een derde is geleverd.

Artikel 9. Betaling en verzuim
9.1 Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden op de door Rodun Benelux B.V. aangegeven rekening, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. Rodun Benelux B.V. is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins zekerheid ten aanzien van betaling te verkrijgen. 9.2 Alle betalingen door de wederpartij aan Rodun Benelux B.V. moeten zonder korting en/of compensatie, schuldvergelijking of opschorting geschieden. 9.3 Indien de wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal deze – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 2% per kalendermaand verschuldigd zijn. Indien de wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Wederpartij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten (ook de kosten die uitgaan boven het door de rechter vastgestelde bedrag aan proceskosten), waaronder alle kosten van externe deskundigen. Vanwege buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zal de wederpartij alsdan tenminste 15% van de op dat moment opeisbare bedragen verschuldigd zijn, te vermeerderen met BTW, zulks met een minimum van € 250,00.

Artikel 10. Beëindiging overeenkomst
10.1 Vanaf het moment waarop de wederpartij surseance van betaling of faillissement heeft aan- gevraagd dan wel in staat van faillissement wordt verklaard dan wel haar bedrijfsactiviteiten staakt of ingeval de wederpartij een rechtspersoon is en er wijziging optreedt in de rechtsvorm en/of ze ggenschapsverhouding daarvan, is Rodun Benelux B.V. gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd het recht van Rodun Benelux B.V. om van de wederpartij vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen. Daarentegen zal Rodun Benelux B.V. wegens voornoemde beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding aan de wederpartij zijn gehouden. 10.2 Onverminderd het voorgaande in artikel 10.1 en het overige in deze algemene voorwaarden is bepaald, is Rodun Benelux B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de wederpartij binnen 7 dagen na het verzenden van een schriftelijke aanzegging die zo nodig als ingebrekestelling dient te worden beschouwd, nalatig blijft in de nakoming van één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de onderhavige algemene voorwaarden. 10.3 Ten aanzien van niet-nakoming van verplichtingen uit tussen partijen gesloten overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, blijven overigens alle rechten onverkort aan Rodun Benelux B.V. voorbehouden. 10.4 Indien de wederpartij op het moment van ontbinding als bedoeld in het artikelen 10.1 en 10.2 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst c.q. opdracht heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan- making zijn. Bedragen die Rodun Benelux B.V. voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde onverminderd verschuldigd door de wederpartij en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten aangegaan door of namens Rodun Benelux B.V. is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van internationale verdragen of inter- nationale handelsgebruiken zijn nadrukkelijk uitgesloten. 11.2 Geschillen voortvloeiende uit een tussen Rodun Benelux B.V. en de wederpartij gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Rodun Benelux B.V. gevestigd is, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.